تست افکار خودکشی

تست افکار خودکشی بک  جزء معروف ترین  آزمون ها برای ارزیابی آمادگی برای خودکشی و یا قصد اقدام به خودکشی می باشد

تست خودکشی بک آزمونی 19 سوالی است که برای سنجش نگرش ها، رفتارها و برنامه ریزی جهت اقدام به خودکشی در طی هفته اخیر مورد استفاده قرار می گیرد. این تست تمایلات فعال و غیرفعال برای خودکشی، احساس عدم کنترل، مدت و فراوانی افکار خودکشی، میزان آمادگی جهت اقدام برای خودکشی را مورد سنجش قرار می دهد. زمان لازم برای انجام این آزمون 10 دقیقه است.

قیمت تست : 150,000

keyboard_arrow_up