دکتر فریده محسنی هنجنی

 

  حوزه های تخصصی

معنا درمانگری با تکیه برمتون ادبی، قصه درمانی، شعردرمانی فعالیت دارند

مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی

/1389-1395 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
عنوان رساله : تحلیل سیر شکل گیری و رواج مباحث کالمی در متون عرفانی فارسی از آغاز تا قرن هفتم .
1371-1373 /کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
عنوان رساله : اخالقیات در دیوان حافظ .
1367-1371 /کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

سوابق آموزشی

تاکنون/1375- عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب .
تدریس دروس : فارسی عمومی ، نظامی ، ادبیات معاصر ، گلستان ، بوستان ، قصاید و غزلیات سعدی ،
ناصر خسرو ، منطق الطیر ، سیاست نامه – قابوسنامه ، آیین نگارش ، تاریخ بیهقی ، رودکی – منوچهری و …
تاکنون – /1378 مدرس مدعو مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 تهران .
تدریس دروس : فارسی عمومی ، ادبیات کودک و نوجوان ، ویراستاری ، مقاله نویسی ، شیوه نگارش در
روابط عمومی و …
1377-1382 / مدرس مدعو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .
تدریس دروس : فارسی عمومی ، ادبیات معاصر ، ادبیات کودک و نوجوان .
1373-1376 / مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز .

تدریس درس فارسی عمومی .
1381-1382 / مدرس مدعو دانشگاه علوم پزشکی ایران .
تدریس درس فارسی عمومی.
سوابق پژوهشی
کتاب
/1381 تصحیح وشرح چهار مقاله نظامی عروضی ، چاپ اول ، انتشارات زوار ) با همکاری جناب آقای دکتر کامل
احمدنژاد(
1392 / ” ” ” چاپ دوم ، انتشارات آمه ” ”

1393 / ادبیات کودکان و نوجوانان چاپ اول ، انتشارات چاپار ) با همکاری جناب آقای دکتر سعید غفاری (
1396 / اندیشه خیامی در پهنه ادب فارسی چاپ اول ، انتشارات دبیزش.
مقاله
1381 / حافظ و حکمت و نصیحت ، )مجموعه مقاالت علوم انسانی ( شماره 4
1385 / انعکاس اندیشه خیامی در آثار سعدی ، مجله علمی پژوهشی )دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب( شماره4
1387 / تاثیر اندیشه خیامی در آثار نظامی ، ماهنامه پژوهش های ایران شناسی ) مهر و ناهید ( شماره 7
1391 / سعدی و ابعاد عشق در زندگی انسانی ، مجله علمی پژوهشی )تحقیقات تعلیمی و غنایی ( شماره 12
1394 / اندیشه مدیریتی در آثار سعدی ،فصلنامه )مدیریت علم اطالعات ( زمستان 94
1395 / مباحث کالمی توحید در مثنویهای عطار ، مجله علمی – پژوهشی )پژوهش های زبان و ادبیات فارسی( شماره 41
تابستان 95 با همکاری جناب آقای دکتر خاتمی.
1395 / تحلیل محتوای مثنوی مولوی بر اساس شاخص های جبر و اختیار در تربیت و آموزش، فصلنامه علمی پژوهشی.
)پژوهش در نظام های آموزشی( شماره 35 زمستان 95 با همکاری جناب آقای دکتر خاتمی .
/1396 ” مقایسه اثربخشی قصه درمانی و درمان روان شناختی–رفتاری بر بهبود عالیم اختالل بیش فعالی و نقص توجه ”
فصلنامه علمی – پژوهشی اندیشه و رفتار، با همکاری دکتر افسانه لطفی عظیمی.
1396 / “اثر بخشیی آموزه های اخالقی و تربیتی سیعدی بر مهارت های ارتباطی و حرمت خود دانش آموزان ” فصیلنامه
علمی – پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی، با همکاری دکتر افسانه لطفی عظیمی.
طرح تحقیقاتی
1387 / تاثیر اندیشه خیامی در شعر فارسی تا عصر جامی .
1389 / نگرش تطبیقی به موقعیت زن در ادبیات کهن و معاصر ) با تکیه بر آثار 10 شاعر (
شرکت در همایش ها
1392 / ارائه مقاله ” نقش خالقیت و تکنولوژی در توسعه فرهنگ مدیریت دانش ” در همایش نقش مدیریت دانش
در کتابخانه های دانشگاهی ، با همکاری خانم دکترافسانه لطفی عظیمی ، دانشگاه پیام نور قم .
1392 / ارائه مقاله ” تحلیلی بر چگونگی عملکرد کتاب و دانش در فرهنگ پذیری جامعه ” در همایش نقش مدیریت دانش
در کتابخانه های دانشگاهی ، با همکاری خانم دکترافسانه لطفی عظیمی ، دانشگاه پیام نور قم .
1393 / دبیر کمیته علمی همایش اخالق حرفه ای در علم اطالعات دانش شناسی ، دانشگاه پیام نور قم .
1393 / ارائه مقاله زندگی و گذر عمر در کلیله و دمنه با توجه به آیات و احادیث در همایش ملی سبک زندگی اسالمی در
دهه پیشرفت و عدالت ، دانشگاه پیام نور .
1394 / ارائه مقاله “نفش رسانه های گروهی بر ادبیات کودکان و نوجوانان “،دانشگاه علمی – کاربردی و دانشگاه پیام نور
1396 / ارائه مقاله “بررسی نفش کتابخانه های عمومی و تاثیر آن بر روی دانش آموزان “،چهارمین همایش ملی روان
شناسی مدرسه، با همکاری خانم مهناز محسنی.
ویراستاری

1394 / کناب مجموعه مقاالت ششمین همایش علم اطالعات و دانش شناسی )نقش رسانه های گروهی در ادبیات کودکان
و نوجوانان ( انتشارات چاپار
1391 / کتاب مجومه مقاالت همایش “ارائه خدمات ویژه کتابداران به معلوالن ” انتشارات دبیزش .
1388 / رمان ” گردن آویز چرمی ” حسن سعیدی ویجویه ، انتشارات ستوده .
/1386 رمان ” همچون برگی بر باد “حسن سعیدی ویجویه ، انتشارات ستوده .
1395- / ویراستار ادبی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی.

جزوه های درسی

/1377 فارسی تخصصی برای دانشجویان رشته ادبیات فارسی .
1379 / ادبیات کودک و نوجوان برای دانشجویان رشته آموزش ابتدایی و کتابداری .
برگزاری کارگاههای آموزشی
/1394 شعردرمانی، 16 ساعت، با همکاری دکتر افسانه لطفی عظیمی، انجمن روان شناسی تربیتی ایران، 3 دوره.
/1395 قصه درمانی16، ساعت، با همکاری دکتر افسانه لطفی عظیمی، انجمن روان شناسی تربیتی ایران، 2 دوره.
/1396 معنی درمانی با تکیه بر مثنوی مولوی و منطق الطیر عطار16، ساعت، با همکاری دکتر افسانه لطفی عظیمی، موسسه
معارف امام رضا )ع ( در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن .

سوابق اجرایی

1375-1383 / معاون گروه ادبیات فارسی .
1383-1389 / مدیر گروه ادبیات فارسی .
1390-1391 /معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
تاکنون/1393- معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی.
تاکنون- 1378 / مشاور آموزشی مرکز آموش علمی – کاربری فرهنگ و هنر واحد 1 تهران .
تاکنون- 1387 / عضو شورای فرهنگی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
تاکنون- 1396 / عضو شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی واحد.
تاکنون- 1396 / دبیر شورای آموزشی دانشکده.
1390-1391 / عضو شورای فرهنگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی .
1388-1389 / عضو شورای آموزشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی .
1390-1391 / عضو کمیته انضباطی بدوی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی .
تاکنون- 1378 /عضو شورای آموزشی و پژوهشی مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ا تهران .
تاکنون- 1378 / عضو شورای فرهنگی و کمیته انضباطی مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 تهران .
کارگاهها و دوره های آموزشی گذرانده
/1383 ترجه متون انگلیسی ) 32 ساعت (
1386 / کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش )48 ساعت (
1386 / آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی ) 8 ساعت (
1391 / اخالق علمی و حرفه ای )16 ساعت (
1392 / طراحی ، تدوین و اجرای دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی ) 6ساعت (
1393 / اندیشه سیاسی در اسالم )16 ساعت (
1393 / تاریخ علم و تمدن اسالمی ) 16 ساعت (
1393 / فلسفه اخالق )32 ساعت (

عناوین و دستاوردها

1376 / استاد نمونه گروه ادبیات فارسی
/1385 استاد نمونه دانشکده تربیت معلم

دکتر فریده محسنی هنجنی -آریاز

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up