تست استروپ معنایی

تست استروپ معنایی رایگان را می توانید برای سنجش سرعت توجه انتخابی، پردازش اطلاعات، انعطاف پذیری و تغییر پذیری شناختی استفاده کنید.

تست استروپ یکی از آزمون های ساخته شده در آزمایشگاه روانشناسی لایپزیک بود که بر اساس نظریه مک کین کتل در مورد اختلاف سرعت در خواندن کلمات و رنگ ها به وجود آمد. نسخه اولیه این تست توسط استروپ به عنوان آزمون تداخل کلمه-رنگ شناخته می شود. در تست استروپ معنایی تغییراتی اعمال شده و تاثیر محتوای کلمات بر نوع پردازش اطلاعات مد نظر قرار گرفته است.

تفاوت تست های استروپ

تست استروپ به طور کلی برای بررسی کنترل و سرعت توجه مورد استفاده قرار گرفته است. در این آزمون رنگ-کلمه به عنوان ملاکی برای سنجش انعطاف پذیری ذهنی می باشد. همچنین در این تست توانایی فرد برای کنترل پاسخ های تکانشی مدنظر قرار می گیرد.

کاربردهای اثر استروپ باعث شده است که در تست اصلی این آزمون تغییرات منعطفی ایجاد شده و انواع آزمون های استروپ تدوین شود. در واقع تست استروپ یک آزمون مجزا و مشخص نیست، بلکه همانطور که در ادامه توضیح خواهیم داد این تست مجموعه ای از روش هایی است که بر پایه اثر استروپ مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین در تست های مختلف به لحاظ تعداد رنگ های نمایش داده شده، نوع محرک ها، زمان نمایش محرک ها و همچنین فاصله زمانی بین دیده شدن محرک ها تفاوت هایی وجود دارد.

قیمت تست : 220,000

keyboard_arrow_up