تست شخصیت نئو – فرم کوتاه

تست نئو فرم کوتاه (NEO-FFI)

پرسشنامه 5 عاملی شخصیت یا تست نئو، فرم کوتاه آزمون NEO برای ارزیابی 5 حوزه شخصیت با نام اختصاری OCEAN یا اقیانوس می باشد.

5 عامل تست نئو (Big-5) یا Five Factor Model شامل تجربه پذری (O)، با وجدان بودن (C)، برونگرایی (E)، سازش پذیری (A) و روان رنجوری (N) است.

موارد استفاده از تست نئو فرم کوتاه

تست نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) روشی سریع و آسان برای ارزیابی شخصیت است. این تست در موارد زیر کاربرد دارد:

  • سنجش 5 ویژگی شخصیت کلی
  • ارزیابی سریع شخصیت در مشاوره تحصیلی
  • ارزیابی سریع شخصیت در مشاوره شغلی
  • جذب و استخدام کارکنان در کمترین زمان
  • بررسی و پژوهش های علمی

تفسیر تست نئو فرم کوتاه ای سنج

  • ارائه نتایج در قطب بالا و پایین 5 عامل شخصیت
  • تفسیر اختصاصی 5 عامل بزرگ شخصیت
  • تعیین سبک های رفتاری غالب
  • ارائه نتایج دقیق و کاربردی

قیمت تست : 150,000

keyboard_arrow_up