تستmmpi (فرم کوتاه)

تست MMPI شامل 370 سوال است که از نسخه بلند آن استخراج شده است. مدت زمان انجام این آزمون حدودا 30 تا 40 دقیقه است.تست MMPI فرم 370 سوالی  آزمونی کاربردی و تخصصی است که در دانشگاه مینه سوتا برای تشخیص اختلالات روانی ساخته شده است.

کاربردهای تست MMPI

تست MMPI در حال حاضر یکی از معتبرترین تست های شخصیتی است که توسط روانشناسان و متخصصان استفاده می شود. مهمترین کاربردهای این آزمون عبارتند از:

  • تشخیص روانپزشکی بیماران بستری و سرپایی
  • بررسی افتراقی بین بیماران مختلف
  • چک آپ روانی دانش آموزان و دانشجویان
  • مشاوره پیش از ازدواج
  • ارزیابی وضعیت روانی در مشاغل حساس و کلیدی
  • استفاده کارفرمایان در صنایع مالی و بازاریابی
  • استفاده در مراکز قضایی و حقوقی

تفسیر تست MMPI فرم 370 سوالی

تست MMPI فرم بلند و کوتاه تفسیری نزدیک به هم دارند. با این حال با توجه به کاهش سوالات در نسخه 370 سوالی، شاخص های اعتباری نظیر مقیاس ناهمسانی پاسخ متغیر (VERIN)، مقیاس ناهمسانی پاسخ درست (TRIN)، مقیاس نابسامدی انتهای آزمون (FB)، مقیاس نابسامدی آسیب شناسی روانی (FP) و مقیاس خودتوصیفی عالی (S) در آن محسابه نمی شود.

بنابراین در تفسیر تست MMPI فرم کوتاه فقط سه شاخص اعتباری وجود دارد. در ادامه مقیاس های مورد تحلیل در نسخه کوتاه آمده است.

قیمت تست : 150,000

keyboard_arrow_up