تست تجسم فضایی

تست تجسم فضایی توانایی شما در درک مکانیکی و فضای سه بعدی   را می سنجد. تجسم فضایی پتانسیل فرد در برخی از مشاغل را افزایش می دهد. این تست را به صورت رایگان می توانید انجام دهید.

تست تجسم فضایی SVT یا تست ادراک فضایی جزئی از آزمون های استعداد مکانیکی می باشد که نخستین بار در دانشگاه مینه سوتای آمریکا تهیه گردید. این تست دارای دو فرم می باشد.

فرم AA و فرم BB که به صورت موازی جهت کاهش اثرات یادگیری و ثبت تغییرات آموزشی به کار می روند. تست تجسم فضایی پیش رو شامل فرم AA می باشد که آخرین نسخه تجدید نظر شده آن است.

تجسم فضایی بیانگر توانایی ذهنی دستکاری اشیاء دو و سه بعدی است. همه افراد تا حدی این توانایی را دارند اما مهارت در کارهای مبتنی بر تجسم فضایی به گونه ای است که برخی از افراد از دیگران عملکرد بهتری نشان می دهند. تحقیقات قبلی مبین آن بود كه مردان در بازنمایی ذهنی اشیاء بهتر عمل می كنند، اما مطالعات فعلی نشان می دهد كه زنان از توانایی تجسم فضایی برابر با مردان برخوردار هستند.

بزرگسالان سالخورده نسبت به بزرگسالان جوانتر، توانایی تجسم فضایی کمتری دارند. این توانایی با استفاده از تست های شناختی مانند تست های چرخش ذهنی قابل اندازه گیری است. به طور کلی افرادی که در کارهای تجسمی فضایی به خوبی عمل می کنند، مهندسین و معماران خوبی خواهند بود

قیمت تست : 150,000

keyboard_arrow_up