تست بهزیستی روانشناختی ریف

با استفاده از تست بهزیستی روانی ریف  می توان پتانسیل رسیدن به موفقیت  رضایت و معنا در زندگی را ارزیابی و بررسی نمود. هم اکنون می توانید این تست را انجام دهیدمدل شش عاملی بهزیستی روانشناختی نظریه ای است که توسط كارول ریف تهیه شده است و شش عاملی را كه می تواند در بهزیستی، رضایت و شادی ذهنی فرد تأثیر بگذارد، شناسایی می كند. بهزیستی روانی شامل روابط مثبت با دیگران، تسلط شخصی، خودمختاری، پذیرش خود، احساس هدف در زندگی و رشد و تکامل فردی است.

قیمت تست : 150,000

keyboard_arrow_up