تست تعهد سازمانی آلن و مایر

تست تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ) می تواند از طریق مشخص نمودن نوع تعهد کارکنان مسیر روشنی را برای مدیران در راستای افزایش عملکرد کارکنان ترسیم نماید.

تست تعهد سازمانی آلن و مایر دارای 24 سوال می باشد که سه بعد از تعهد را مورد ارزیابی قرار می دهد. الگوی سه جزء تعهد که توسط میر و آلن ایجاد شده است پیشنهاد می کند که تعهد سازمانی شامل تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی هنجاری و تعهد سازمانی مستمر است.

پاسخ های این پرسشنامه دارای طیف 7 درجه ای از کاملا مخالم تا کاملا موافقم می باشد. بررسی سوابق علمی نشان می دهد که این تست پرکاربردترین تست سنجش تعهد سازمانی در سراسر جهان می باشد.

تیم روانشناسی و مدیریت ای سنج این تست را با تفسیر منحصربه فرد برای آگاهی از ابعاد سه گانه تعهد سازمانی کارکنان تنظیم نموده است. در ادامه جهت آگاهی بیشتر به توضیح بیشتر مفهوم تعد سازمانی و ابعاد آن خواهیم پرداخت.

قیمت تست : 150,000

keyboard_arrow_up